Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARTON s.r.o., účinné od 01.01.2013
I. Objednávanie prenájmu reklamných panelov
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VšOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky ako aj zmluvy, ktorou si u spoločnosti ARTON, s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 315951154, IČ pre DPH: SK 2020449266, (ďalej len „poskytovateľ“) objedná objednávateľ objednávkou prenájom reklamných panelov (ďalej len „RP“). Súčasne s predložením objednávky berie objednávateľ tieto VšOP na vedomie a bezvýhradne ich akceptuje.

2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom, vzniká podpísaním písomnej objednávky príp. zmluvy zo strany objednávateľa ako aj poskytovateľa.

3. Objednávateľ objednávku predkladá výlučne vo forme písomnej listiny, potvrdenej vlastnoručným podpisom, ktorý môže byť nahradený aj scan podpisom, alebo vo forme faxovej listiny. Akceptovanie alebo odmietnutie podmienok, ktoré vyjadrí poskytovateľ v potvrdení objednávky, musí objednávateľ uskutočniť taktiež vo forme písomnej listiny, scanom potvrdený podpis, alebo vo forme faxovej listiny, a to do 3 (slovom: troch) pracovných dní od jej obdržania. V prípade, že sa objednávateľ v tomto termíne k potvrdeniu objednávky písomne nevyjadrí, má sa za to, že s podmienkami, uvedenými v potvrdení objednávky, súhlasí. Zmeny a doplnky v objednávke sa riešia rovnako písomnou formou.

4. Objednávateľ vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné ku fakturácii (obchodné meno/názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČDPH, ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty), ďalej telefonické – faxové čísla a kontaktnú osobu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú, v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať. Kontaktné telefonické – faxové spojenie, ako aj meno kontaktnej osoby za poskytovateľa budú uvedené v potvrdení objednávky objednávateľa.

II. Ceny
1. Základné ceny sú stanovené v cenníku poskytovateľa a rozumejú sa bez príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty, platnej v deň potvrdenia objednávky poskytovateľom. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve, ktorú podpísal poskytovateľ s objednávateľom, v takomto prípade majú ceny dohodnuté v takejto zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku poskytovateľa. Rovnako tak platí za záväznú aj cena uvedená v objednávke uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom, ak je táto cena odlišná od ceny uvedenej v cenníku objednávateľa.

2. K základnej cene účtuje poskytovateľ príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

3. Pre vyúčtovanie sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny v objednávke.

4. Zmeny v cenníkoch cien sú vyhradené.

5. Všetky činnosti, spojené s výlepom a realizované nad rámec riadneho výlepu (výlep mimo obvyklého termínu, fotodokumentácia navyše, rôzne dolepky, aktualizácia plagátu a pod.) budú objednávateľovi fakturované zvlášť. Požiadavky na tieto a podobné činnosti musia byť uvedené v objednávke objednávateľa, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Za obvyklý termín výlepu sa považuje výlep v období medzi prvým až tretím dňom predmetného kalendárneho mesiaca.

6. Výdavky na mimoriadne služby, ako sú napríklad dopravné náklady, spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov, zaslepenie reklamných plôch po ukončení objednávateľovej kampane, znáša v celom rozsahu objednávateľ.

III. úhrada za prenájom
1. úhrada za prenájom RP sa uskutočňuje na základe faktúry poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dokladom o uskutočnení úhrady je predloženie fotokópie výpisu z účtu objednávateľa.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením sumy, ktorú mu poskytovateľ vyfakturoval, vzniká poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý už aj začatý deň objednávateľovho omeškania, pričom omeškaním objednávateľa sa rozumie stav, kedy objednávateľ neuhradí poskytovateľovi vyfakturované služby alebo tovary ako aj stav, kedy objednávateľ uhradí poskytovateľovi iba časť z takejto sumy.

3. Pri nedodržaní podmienok platby zo strany objednávateľa má poskytovateľ právo objednaný výlep neuskutočniť, prípadne už vylepené plagáty prelepiť, pričom výkony za preukázaný výkon vrátane vedľajších poplatkov a nákladov je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní po vystavení faktúry poskytovateľom. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s plnením v zmysle VšOP nahradí poskytovateľovi týmto vzniknuté škody, najmä náklady, spojené s uplatňovaním neuhradených pohľadávok.

IV. Doba prenájmu, skončenie prenájmu
1. Základné obdobie je pri prenájme reklamných plôch jeden kalendárny mesiac, pričom sa odpočítavajú maximálne 3 pracovné dni, potrebné na prelepenie predchádzajúceho a vylepenie nového plagátu.

2. Zmluvu o prenájme reklamných plôch je možné uzatvoriť na dobu určitú/neurčitú.

3. Zmluvu o prenájme reklamných plôch je možné ukončiť:

1. Dohodou

2. Základné obdobie je pri prenájme reklamných plôch jeden kalendárny mesiac, pričom sa odpočítavajú maximálne 3 pracovné dni, potrebné na prelepenie predchádzajúceho a vylepenie nového plagátu.

3. Výpoveďou hociktorej zmluvnej strany

4. Poskytovateľ je oprávneným od zmluvy o prenájme odstúpiť v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za poskytnuté služby po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa jej splatnosti. Zmluva o nájme reklamných plôch sa skončí doručením písomného odstúpenia objednávateľovi.

5. Obidve zmluvné strany sú oprávnené zmluvu o prenájme reklamných plôch ukončiť výpoveďou bez udania dôvodu, výpovedná doba je 2 mesiace a začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

V. Dodávka plagátov
1. Objednávateľ je povinný dodať poskytovateľovi dohodnutý počet plagátov najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní predo dňom požadovaného výlepu , a to na adresu sídla poskytovateľa.

2. Pri oneskorenej dodávke bude poskytovateľ účtovať objednávateľovi plné obdobie prenájmu. V takomto prípade nemožno zaručiť 100 %-né plnenie zmluvy v stanovených termínov. Týmto spôsobený oneskorený výlep nemôže mať za následok predĺženie obdobia výlepu, ak sa nedohodne ďalšou písomnou objednávkou inak.

3. Poskytovateľ obdrží od objednávateľa súčasne s plagátmi k výlepu reklamných plôch rezervné plagáty, určené na údržbu a výmenu (min.10 % dodávky, resp. potrebné množstvo v závislosti od počtu vylepených plagátov, územného rozmiestnenia, dĺžky prenájmu a výlepového obdobia).

4. Objednávateľ súhlasí s tým, že ku nepoužitým plagátom, ak sa písomne ničiné nedohodlo, nadobúda vlastnícke právo poskytovateľ, pätnástym dňom po dni ukončenia reklamnej kampane objednávateľa.

VI. Kvalita plagátovacieho papiera a formát plagátov
1. Pre výlepe billboardov sa vyžaduje štandardná kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera z jednej strany hladkého s váhou minimálne 100 g/m2, avšak maximálne 120 g/m2.

2. V prípade, že poskytovateľ nezabezpečuje tlač plagátov, nezodpovedá za zmenu kvality plagátov počas výlepu (blednutie, resp. znehodnotenie tlače plagátov vplyvom poveternostných podmienok).

3. Platné formáty plagátov (euroformát) v zmysle týchto VšOP sú:

výška x šírka

billboard ………. 2400 mm x 5100 mm

bigboard ………. 3600 mm x 9600 mm

4. V prípade, ak objednávateľ trvá na vylepení reklamnej plochy (RP) formou samolepiacej fólie, je povinný takúto požiadavku písomne oznámiť poskytovateľovi, ktorý mu zašle písomné potvrdenie o súhlase a podmienkach vylepenia VRP formou samolepiacej fólie, inak sa má za to, že poskytovateľ nesúhlasí s vylepením VRP formou samolepiacej fólie.

VII. Výlep plagátov
1. Výlep plagátov na reklamný panel sa uskutočňuje v obvyklom termíne k prvému dňu predmetného mesiaca. Pri požiadavke na výlepové obdobie kratšie ako základné (t.j. kalendárny mesiac mínus 3 pracovné dni, potrebné na prelep predchádzajúceho plagátu), ostáva v platnosti základná cena.

2. Pre výlep plagátu na RP sa vyžaduje k presnej realizácií zmluvy zmenšený motív plagátu,náhľad vizuálu (foto, čiernobiely alebo farebný výtlačok a pod.); v prípade nedodania zmenšeného motívu, poskytovateľ nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.

3. Výlep plagátov realizuje poskytovateľ prostredníctvom spolupracovníkov poskytovateľa alebo prostredníctvom iných subjektov, ktoré na to poskytovateľ poverí. V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep sám, poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu výlepu, ak však takouto činnosťou objednávateľa dôjde ku poškodeniu reklamného panelu, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi alebo tretej osobe, ktorá je vlastníkom poškodeného RP, náklady na opravu RP, ako aj všetky čalšie náklady naviac s tým spojené.

VIII. Vady plnenia a zrušenie zmluvného vzťahu
1. Reklamácie objednávateľa, týkajúce sa výlepu zrealizovaného poskytovateľom na reklamných paneloch, môžu byť adresované poskytovateľovi iba počas trvania reklamnej kampane objednávateľa, a to vždy iba písomne, na adresu sídla poskytovateľa.

2. Zodpovednosť za formu a obsah plagátov, ako aj dodržanie právnych predpisov obsahujúcich obmedzenia prezentovania reklamy, znáša objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od už potvrdenej objednávky, alebo je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy, ak nebola pri potvrdení objednávky alebo uzavretí zmluvy známa forma a obsah plagátov a tieto nie sú v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi. V takomto prípade je objednávateľ povinný zaplatiť v plnej výške nájomné a náklady na výlep vrátane prípadných pokút, uložených poskytovateľovi za takúto reklamnú kampaň objednávateľa alebo uložených v súvislosti s ňou.

3. Pri úradnom zákaze, ktorý bráni výlepu riadne objednaných RP, resp. pri úradnom príkaze k prelepeniu, odstráneniu už vylepených plagátov z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť plné poplatky za prenájom. Akékoľvek finančné i nefinančné náklady, vyvolané v súvislosti s úradným príkazom k prelepeniu predmetných reklamných plagátov, ako i následkami ich vylepenia, znáša objednávateľ.

4. V prípade, že by malo byť pripevnenie alebo zotrvanie reklamných panelov príslušnými úradmi alebo majiteľmi objektov z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté, resp. zastavené, alebo hrozí zánik práva poskytovateľa na užívanie nehnuteľnosti, na ktorej je RP umiestnený, najskôr zanikne každá dohoda, týkajúca sa prenájmu RP s objednávateľom. Objednávateľ má v takomto prípade právo na náhradu za prenájom RP vo forme výlepu na inom RP, ktoré ponúkne objednávateľ poskytovateľovi a ktoré následne objednávateľ písomne poskytovateľovi odsúhlasí.

V prípade poškodenia výlepu počas trvania reklamnej kampane objednávateľa, a to alebo vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami, je objednávateľ povinný oznámiť takúto skutočnosť poskytovateľovi, ktorý je povinný zabezpečiť do 48 hodín od nahlásenia takéhoto stavu zo strany objednávateľa vykonanie opravy poškodených výlepov na vlastné náklady a to len do počtu náhradných výlepov, ktoré musia byť v čase takéhoto objednávateľovho oznámenia doručené objednávateľom do sídla poskytovateľa, inak táto povinnosť poskytovateľa zaniká.

IX. Vyššia moc (vis maior)
1. Poskytovateľ nezodpovedá za následky, spôsobené vyššou mocou prírody na reklamných paneloch.

2. Pod pojmom „obmedzenia alebo dočasné poruchy prírody“ sa pre účely týchto VšOP rozumie:

a) dážď v čase výlepu, resp. predo dňom požadovaného výlepu, ktorého následkom sú premočené reklamné plochy,

b) silný vietor, trvajúci viac ako 2 dni počínajúc termínom výlepu,

c) počas zimných období teplota -5 °C a nižšia, trvajúca viac ako 2 dni, počínajúc termínom výlepu,

d) iné mimoriadne poveternostné vplyvy.

X. Uplatnenie náhrady škody
1. Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu úmyselných alebo nedbanlivostných chybných prác, uskutočnených pracovníkmi poskytovateľa.

2. Poskytovateľ nepreberá záruky za to, že objekty, na ktorých sa realizuje reklama, budú neprerušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

3. Za prelepenie prípadne poškodených alebo včas neprelepených plagátov zodpovedá poskytovateľ len do výšky rezervných reklamných plagátov, ktoré obdržal od objednávateľa.

XI. Storno poplatky za prenájom
1. Objednávky môžu byť odvolané bez platenia stornopoplatkov najneskôr 3 (slovom: tri) mesiace pred začiatkom plagátovania, resp. obdobia prenájmu. Pri zrušení objednávky po tomto termíne bude poskytovateľ účtovať a fakturovať objednávateľovi nasledovné stornopoplatky:

– v období od 90-teho do 45-teho dňa vrátane, pred začiatkom obdobia prenájmu, 50 % z celkovej ceny stornovaných plôch,

– v období od 44-teho dňa vrátane, pred začiatkom obdobia prenájmu, 100 % z celkovej ceny stornovaných plôch.

2. Objednávateľove stornovanie vyžaduje vždy písomnú formu a riadne doručenie poskytovateľovi.

KotvaXII. Ďalšie ustanovenia
1. Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných alebo rezervovaných plôch v prospech tretej osoby, bez písomného súhlasu poskytovateľa nie je dovolené.

XIII. Záverečné ustanovenia
1. špeciálne dohody, ktorými sa dopĺňajú tieto VšOP, sú uvedené v jednotlivých potvrdených objednávkach alebo v osobitných zmluvách.

2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VšOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, oba v znení neskorších právnych predpisov.

3. Tieto VšOP nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 01.01.2013, s platnosťou na dobu neurčitú.